Fondens formål

Stk. 1. Fondens formål er overvejende at yde økonomisk støtte til:

A. værdigt trængende elevers betaling af skolepenge for skolegang mv. på Rygaards Skole i Hellerup. Støtte skal primært ydes til skolepenge, men kan også ydes til elevarrangementer, lejrskole og lignende. Støtte kan ydes for et skoleår ad gangen, medmindre særlige forhold gør sig gældende, hvorved støttetilsagn kan gives for en længere periode. Støtte kan ydes med op til 100 % af skolepengene, idet udgangspunktet vil være, at eleven selv skal bidrage også; 

Desuden kan der i prioriteret rækkefølge ydes økonomisk støtte til: 

B. tidligere elever fra Rygaards Skole til brug for videre uddannelse, herunder støtte til ud-landsophold på videregående uddannelser, udgifter til studiematerialer på videregå-ende uddannelser m.v. 

C. bygningsvedligeholdelse og bygningsforbedringer på Rygaards Skole, CVR.nr. 59 41 63 59.